Thanh Nguyen Technology Equipment Company (TNTE CO)
Trang chủ > Sản phẩm PGB > Tắc kê nhựa >

Tắc kê nhựa SMRPZ

TẮC KÊ NHỰA SMRPZ

Thông tin đặt hàng:

Kích thước Mã đặt hàng
10×80 SMRPZ310080 NZN
10×100 SMRPZ310100 NZN
10×120 SMRPZ310120 NZN
10×140 SMRPZ310140 NZN
10×160 SMRPZ310160 NZN
10×180 SMRPZ310180 NZN
10×200 SMRPZ310200 NZN
10×230 SMRPZ310230 NZN
10×100 SMRPZE10100 NZN
10×120 SMRPZE10120 NZN
10×140 SMRPZE10140 NZN
10×160 SMRPZE10160 NZN