Home > Products For PGB > Tắc kê nhựa >

Tắc kê nhựa SMPKK

TẮC KÊ NHỰA SMPKK

Thông tin đặt hàng:

 

Kính thước Mã đặt hàng
5×30 SMPKK305030 N
5×40 SMPKK305040 N
5×50 SMPKK305050 N
6×40 SMPKK306040 N
6×50 SMPKK306050 N
6×60 SMPKK306060 N
6×80 SMPKK306080 N
8×45 SMPKK308045 N
8×60 SMPKK308060 N
8×80 SMPKK308080 N
8×100 SMPKK308100 N
8×120 SMPKK308120 N
8×140 SMPKK308140 N
10×80 SMPKK310080 N
10×100 SMPKK310100 N
10×120 SMPKK310120 N
10×140 SMPKK310140 N
10×160 SMPKK310160 N
5×30 SMPKKE05030 N
5×40 SMPKKE05040 N
5×50 SMPKKE05050 N
6×40 SMPKKE06040 N
6×60 SMPKKE06060 N
6×80 SMPKKE06080 N
8×45 SMPKKE08045 N
8×60 SMPKKE08060 N
8×80 SMPKKE08080 N
8×100 SMPKKE08100 N
8×120 SMPKKE08120 N
8×140 SMPKKE08140 N
10×80 SMPKKE10080 N
10×100 SMPKKE10100 N
10×120 SMPKKE10120 N
10×140 SMPKKE10140 N
10×160 SMPKKE10160 N