Thanh Nguyen Technology Equipment Company (TNTE CO)
Trang chủ > Sản phẩm PGB > Tắc kê nhựa >

Tắc kê nhựa SMRPT

TẮC KÊ NHỰA SMRPT

Thông tin đặt hàng:

Kích thước Mã đặt hàng
10×80 SMRPT310080 NZN
10×100 SMRPT310100 NZN
10×120 SMRPT310120 NZN
10×140 SMRPT310140 NZN
10×160 SMRPT310160 NZN
10×180 SMRPT310180 NZN
10×200 SMRPT310200 NZN
10×230 SMRPT310230 NZN
10×80 SMRPTE10080 NZN
10×100 SMRPTE10100 NZN
10×120 SMRPTE10120 NZN
10×140 SMRPTE10140 NZN
10×160 SMRPTE10160 NZN
10×180 SMRPTE10180 NZN
10×200 SMRPTE10200 NZN
10×80 SMRPT310080 NA4
10×100 SMRPT310100 NA4
10×120 SMRPT310120 NA4
10×140 SMRPT310140 NA4
10×160 SMRPT310160 NA4