Home > Products For PGB > Tắc kê nhựa >

Tắc kê nhựa SMPZS

TẮC KÊ NHỰA SMPZS

Thông tin đặt hàng:

Kích thước Mã đặt hàng
12×60/8×70 SMPZS308070 NZN
12×60/8×80 SMPZS308080 NZN
12×60/8×90 SMPZS308090 NZN
12×60/8×100 SMPZS308100 NZN
12×60/8×120 SMPZS308120 NZN
12×60/8×140 SMPZS308140 NZN
12×60/8×160 SMPZS308160 NZN
14×70/10×80 SMPZS310080 NZN
14×70/10×100 SMPZS310100 NZN
14×70/10×120 SMPZS310120 NZN
14×70/10×140 SMPZS310140 NZN
14×70/10×160 SMPZS310160 NZN
14×70/10×180 SMPZS310180 NZN
14×70/10×200 SMPZS310200 NZN