Home > Products For PGB > Vít ren >

Vít ren đầu dù

VÍT REN ĐẦU DÙ

Chất liệu:     Thép mạ kẽm

Thông số kỹ thuật:

d dk max k max
2,9 6,53 1,60
 3,5 8,15 1,88
 4,2 9,75 2,36
 4,8 11,38 2,90
 5,5 13 3,15

 

Thông tin sản phẩm :

d x l Mã đặt hàng Số lượng/hộp Khối lượng(kg)/hộp
2,9 x 7 PBKSK,290065Z 200 0,10
2,9 x 8 PBKSK,29008 Z 200 0,12
2,9 x 10 PBKSK,290095Z 200 0,00
2,9 x 13 PBKSK,29013 Z 200 0,12
2,9 x 16 PBKSK,29016 Z 200 0,16
2,9 x 19 PBKSK,29019 Z 200 0,16
3,5 x 7 PBKSK,350065Z 200 0,12
3,5 x 8 PBKSK,35008 Z 200 0,00
3,5 x 10 PBKSK,350095Z 200 0,16
3,5 x 13 PBKSK,35013 Z 200 0,18
3,5 x 16 PBKSK,35016 Z 200 0,22
3,5 x 19 PBKSK,35019 Z 200 0,32
3,5 x 25 PBKSK,35025 Z 200 0,32
3,5 x 32 PBKSK,35032 Z 200 0,38
4,2 x 7 PBKSK,420065Z 200 0,20
4,2 x 8 PBKSK,42008 Z 200 0,22
4,2 x 10 PBKSK,420095Z 200 0,34
4,2 x 13 PBKSK,42013 Z 200 0,30
4,2 x 16 PBKSK,42016 Z 200 0,34
4,2 x 19 PBKSK,42019 Z 200 0,40
4,2 x 25 PBKSK,42025 Z 200 0,50
4,2 x 32 PBKSK,42032 Z 200 0,56
4,2 x 38 PBKSK,42038 Z 200 0,68
4,2 x 45 PBKSK,42045 Z 200 0,76
4,2 x 50 PBKSK,42050 Z 200 0,00
4,8 x 10 PBKSK,480095Z 500 0,90
4,8 x 13 PBKSK,48013 Z 200 0,42
4,8 x 16 PBKSK,48016 Z 200 0,50
4,8 x 19 PBKSK,48019 Z 200 0,54
4,8 x 25 PBKSK,48025 Z 200 0,66
4,8 x 32 PBKSK,48032 Z 200 0,70
4,8 x 38 PBKSK,48038 Z 200 0,88
4,8 x 45 PBKSK,48045 Z 200 0,44
4,8 x 50 PBKSK,48050 Z 200 1,20
5,5 x 16 PBKSK,55016 Z 200 0,00
5,5 x 19 PBKSK,55019 Z 200 0,00
5,5 x 25 PBKSK,55025 Z 200 0,66
5,5 x 32 PBKSK,55032 Z 200 1,04